اين دستگاه جهت جمع آوري و بسته بندي علوفه هاي چيده شده از روي زمين طراحي و ساخته شده است.

با توجه به عملكرد بالاي پيكاپ و هماهنگي مناسب در اجزاء ديگر از قبيل چنگك ها ، پيستون و گره زنها ، دستگاه قادر است علوفه هاي برداشت شده را با تراكم و طول مورد نظر بسته بندي كند.