اين دستگاه جهت جمع آوري،رديف كردن وجابجايي علوفه ها طراحي و ساخته شده است.