اين دستگاه جهت عمليات خاك ورزي و با قابليت اتصال به تراكتور در دو حالت مركزي و جانبي طراحي و ساخته شده است.